راهکاری هوشمند برای سنجش سبک رهبری

ابزار سنجش سبک رهبری پانالیتیکس به شما کمک می‌کند تصویر شفافی از رفتارها و تمایلات خود در اجرای برنامه‌ها و ایجاد انگیزه در همکاران بدست آورید، و می‌توانید درباره نقاط قوت و ضعف‌های خود آگاهی مطلوبی بدست بیاورید تا رهبری موثرتر بر خود و دیگران باشید.

راهکار سنجش سبک رهبری چگونه کارمی‌کند؟

تعیین ارزیابی کنندگان

در این ابزار امکانی فراهم شده است که بتوانند افراد مختلف اعم از همکاران فعلی و سابق خود، مدیران فعلی و سابق خود، مشاورانی که با شما کار کرده اند، منتوری که با او کار کرده اید و... را دعوت به مشارکت در سنجش سبک رهبری خود کنید.

سنجش سبک رهبری

خود شما و افرادی که دعوت به مشارکت شده‌اند از طریق سامانه پانالیتیکس نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به سبک رهبری اقدام می کنید، این فرم ها به ازای هر مشارکت کننده یک یا دو فرم خواهد بود که در یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای آنها ارسال می شود.

دریافت گزارشات

داده ها با حفظ محرمانگی تحلیل می شوند و خروجی های آن در قسمت گزارشات این سامانه برای فردی که سبک رهبری آن سنحیده شده است قابل نمایش است. همچنین امکانی فراهم شده است که گزارش ها در قالب فایل PDF برای افراد ارسال شود.

شناخت دقیق سبک‌رهبری غالب

با تحلیل نظرات افراد می توانید سبک رهبری غالب خود را شناسایی کنید، این سبک رهبری غالب گویای این است که رفتار شما در بیشتر مواقع به چه صورت است، تا بتوانید برای اصلاح، بهبود یا تغییر آن اقدامات لازم را انجام دهید

درک سبک رهبری با جزییات بیشتر

بازخوردها و تحلیل هایی که در این سامانه انجام می شود به شما کمک می کند تا وضعیت خود را در تمام سبک های رهبری بررسی کنید و بتوانید سبک رهبری موقعیتی را تجربه کنید و برای هر موقعیت رفتارها و واکنش های متناسب با آن موقعیت را بروز دهید.

مقایسه سبک‌های رهبری از دیدگاه همکاران

با بازخوردهایی که از سوی همکاران دریافت می کنید می توانید تجربه ای که آنها از سبک رهبری شما ادراک می کنند را شناسایی کنید و متوجه شوید سبک رهبری شما تا چه میزان از یکپارچگی برخوردار است.

سنجش شایستگی های رهبری ۳۶۰ درجه

قابلیت ارزیابی ۳۶۰ درجه به شما کمک می کند تا متوجه شوید شایستگی ﻫﺎی ﺧﻮد را چگونه و در قالب چه رفتارهایی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺒﯿﻨﯿﺪ، نیازﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ و تدوین ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد را بپذیرید، ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و پیشرفت ﮐﻨﯿﺪ. همچنین از این ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ برای اﯾﺠﺎد برنامه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی واﻗﻊ بینانه و ﻗﺎﺑﻞ دستیابی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده کنید.

مراحل اجرایی

شایستگی‌‌هایی که در پانالیتیکس قابل سنجش هستند

Untitled-1-01

معرفی مربیانی که شما را همراهی خواهند کرد

معرفی مربیانی که شما را همراهی خواهند کرد

طبق پژوهش های دانشگاه northeastern با توجه به اینکه ۵۸ درصد از کل شرکتهای آمریکایی می گویند اولویت استراتژیک شماره یک آنها شناسایی شکاف های رهبری فعلی آنها است، از این رو سنجش سبک رهبری کمک قابل توجهی به این افراد و شرکتهایشان می کند تا آگاهی عمیقی از رهبران خود بدست بیاورند.

دانلود نمونه گزارش‌های تولید شده توسط پانالیتیکس

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.